1. Innledning

Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Butikkartikler AS (heretter kalt Selger), som en del av avtalen mellom partene. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse Salgs- og leveringsbetingelser.

Dersom det foreligger produktgarantier, gjelder disse for garantikrav. For øvrig gjelder kjøpsloven. Ved forbrukerkjøp gjelder i tillegg de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven.

2. Dokumenter

Partene kan skriftlig avtale avvik fra de generelle Salgs- og leveringsbetingelser, i et eller flere av de kontraktsdokumenter som er listet opp i pkt. a) – d).

Ved eventuell motstrid mellom disse dokumentene gjelder følgende rangordning:

a)      Ordrebekreftelse fra Selger.

b)      De generelle Salgs- og leveringsbetingelsene.

c)       Kjøpers skriftlige elektroniske bestilling (Pr. epost eller direkte bestilling via nettbutikk)

d)      Selgers skriftlige tilbud.

3. Bestilling – ordrebekreftelse

Alle bestillinger skal være skriftlige (Pr epost eller direkte bestilling via nettbutikk) og ordrebekreftes via epost fra Selger. Hvis ikke alle spesifikasjoner og detaljer er avklart ved tilbuds-/bestillingstidspunktet, eller disse endres, må det påregnes endret leveringstidspunkt. Hvis leveringstid er oppgitt i forhold til bestillingsdato, regnes leveringstid fra det tidspunktet alle spesifikasjoner og detaljer er avklart. Kjøper plikter å gjennomgå ordrebekreftelsen, og evt. reklamere innen neste virkedag etter at denne er mottatt.

VIKTIG! Vi forutsetter at det er gitt oss korrekte opplysninger i forhold til hvilket firma som er bestiller og betaler av varene. Ingen endringer aksepteres etter at varene er sendt. Dersom varene som bestilles skal leases eller på annen måte betales av 3. part MÅ dette avtales før ordre sendes. Er ikke dette avtalt til rett tid er det bestiller, normalt firmaet bestillingen kommer fra, som står ansvarlig for betaling av faktura.

4. Priser

Varen skal leveres i henhold til den pris som fremkommer av ordrebekreftelsen.

Priser i nettbutikk og fullsortiment kan endres uten forvarsel, og gjelder fra og med det øyeblikket ny pris foreligger.

Kostnader til transport, paller, pallekrager og annen spesialemballering betales av Kjøper dersom ikke annet er avtalt.

Dersom det av praktiske grunner ikke er mulig å beregne rett fraktkostnad og/eller forbruk av paller og annen emballasje ved utstedelse av ordrebekreftelse, vil dette bli lagt til på faktura. Transport beregnes etter selvkost.

Priser i nettbutikk er oppgitt i NOK uten MVA da næringsdrivende er vår hovedmålgruppe. MVA (25% p.t. ) blir lagt til automatisk i handlekurv, ved utsjekking og på ordrebekreftelse.

Ved ordre under kr 500,- netto eksklusiv frakt påløper et ekspedisjonsgebyr p.t. på kr 85,-

Priser i tilbud gjelder i inntil 30 dager om ikke annet er avtalt eller anført.

5. Levering

Varen skal leveres på det sted som fremgår av ordrebekreftelsen. Dersom ikke annet er avtalt, leveres varene EX WORKS iht INCOTERMS 2010. (http://no.wikipedia.org/wiki/Incoterms)

Henting av varer på lager kan avtales om Kjøper selv ønsker å hente varene, eller på annen måte ønsker å organisere transport selv.

Selger står ikke ansvarlig for hindringer som oppstår utenfor hans kontroll, og om han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette kan for eksempel være uforutsette forsinkelser fra underleverandører, transportbrekkasje eller force majeure.

Ikke avhentet gods kan bli belastet med lagerleie dersom ikke mottaker har vært tilgjengelig for utlevering. Gebyr belastes netto iht befrakters satser.

Gebyr som utstedes av befrakter som følge av «bomtur» vil bli belastet kunde. Det forutsettes at det er folk tilstede på oppgitt address innenfor normal arbeidstid når avtale om frakt inngås. 

6. Retur av bestilte varer

Retur av bestilte varer skal kun skje etter skriftlig avtale, og alle fraktkostnader frem og tilbake dekkes av kunden. Varen som returneres må være ubrukt og i original emballasje. Bestillingsvarer tas ikke i retur. Kunden belastes med 40% av varenes verdi i returgebyr om ikke annet er avtalt skriftlig.

For privatpersoner gjelder kjøpsloven og egne betingelser som eventuelt overstyrer ovennevnte. Fraktkostnader i forbindelse med retur dekkes av Kunden, også om denne handler som privatperson.

7. Endringer

Kjøper har ingen ubetinget rett til å få utsatt leveringstidspunkt, endre eller avbestille hele eller deler av leveransen.

Alle anmodninger om endringer skal fremsettes skriftlig i rimelig tid før avtalt levering. Ved endringsanmodninger skal Kjøper gi nøyaktig informasjon om den endring/de endringer som ønskes. Selger har rett til å kreve økt vederlag ved endringer, herunder en økning i enhetspriser. Dette gjelder også ved forsinkelser eller manglende med virkning som skyldes Kjøper eller forhold han er ansvarlig for. Er varen produsert og/eller klargjort for utsendelse på Selgers lager, vil Kjøper kunne bli belastet lagerleie og øvrige kostnader som påløper pga forsinket levering. Hvis Selger som følge av Kjøpers forhold må betale forsinkelses-/ avbestillingserstatning til sin underleverandør, er Kjøper ansvarlig for dette. Selger skal så snart som mulig etter å ha mottatt en endringsanmodning, informere om hvorvidt endringsanmodningen kan etterkommes, og hva det medfører med hensyn til endringer i pris, leveringstid og andre forhold. Hvis Kjøper ønsker å gjennomføre endringen, skal Selger bekrefte endringen skriftlig.

8. Undersøkelsesplikt ved levering

Kjøper plikter å undersøke varen når den blir levert. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader. I den grad det er mulig, skal mangler dokumenteres. Alle synlige skader på emballasje skal dokumenteres ved hjelp av bilde tatt med mobiltelefon eller lignende for å kunne påberope seg erstatning for skjulte skader som åpenbart er forårsaket under godshåndtering. Eventuelle anmerkninger skal påføres fraktdokumentet. Ved større leveranser og alle leveranser som omfatter montering, kan Selger kreve at Kjøper kvitterer for at varen er i henhold til avtalen, evt. at det gjennomføres befaring.

Selger står ikke ansvarlig for skader eller mangler som eventuelt oppstår som følge av transport etter at varen er levert ut fra lager.

9. Mangler

Det foreligger en mangel dersom varen, ikke har den kvalitet Kjøper har krav på etter avtalen.

Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest innen 8 virkedager, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Reklamerer ikke Kjøperen innen 12 måneder etter levering, kan han uansett ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig pr. epost. Kjøper plikter å bistå Selger i reklamasjonshåndteringen.

Ved mangler plikter Selger, etter Selgers valg, å rette mangelen kostnadsfritt eller levere ny vare til det opprinnelige leveringsstedet. Kjøperen kan bare heve kjøpet og/eller kreve erstatning som følge av mangler, dersom Selger har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. I motsatt fall er erstatningen begrenset til kostnaden ved å levere ny vare.

Kjøper har ikke under noen omstendigheter krav på erstatning for tapt fortjeneste, ekstra monteringskostnader (direkte eller indirekte) driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på annet enn varen selv eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk, eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap.

Hvis Selger foretar undersøkelser eller utbedringer av forhold som viser seg ikke å utgjøre en mangel, vil Kjøper bli fakturert i henhold til Selgers prisliste og medgått tid.

Kjøper er ansvarlig for korrekt håndtering og montering basert på foreliggende retningslinjer og dokumentasjon og/eller kvalifisert bedømming av løsning.

10. Forsinket levering

Dersom Selger blir klar over at levering ikke kan skje til avtalt tid, skal Kjøper underrettes umiddelbart. Selger skal dessuten søke å angi ny leveringsdato. Kjøperen taper sin rett til å gjøre gjeldende krav etter en forsinkelse dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest 8 virkedager, etter at forsinkelse er varslet. Kjøper kan ved forsinkelse heve kjøpet dersom hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, og forsinkelsen varer mer enn 60 virkedager.

Kjøperen kan bare kreve erstatning som følge av forsinkelse, dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. Kjøper har ikke under noen omstendigheter krav på erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på annet enn varen selv eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk, eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap. Erstatningsbeløpet kan uansett ikke overstige det avtalte vederlag for den/de varer som er forsinket, ekskl. mva.

11. Betaling, salgspant mm

Med mindre annet er avtalt, faktureres det ved levering. Normalt avtales netto pr 15 dager, Stat/kommune og andre offentlige virksomheter får innvilget 30 dagers kreditt.

Faktura sendes kun ut pr e-post om ikke annet er avtalt. Ved utsendelse av faktura i papirform tilkommer et fakturagebyr på kr 30,-.

Alle nye kunder kredittsjekkes og vi forbeholder oss retten til å be om forskuddsbetaling.

Privatpersoner som ønsker å bestille betaler totalbeløp inkl. frakt og mva før levering.

Etter forfall påløper rente i henhold til den til enhver tid gjeldende morarente på det forfalte beløp.

Leverandøren har salgspant i varen inntil hele kjøpesummen inklusive renter og omkostninger, samt evt. lagerleie hos Selger eller Transportør, er fullt betalt. Hvis det går mer enn 1 måned fra det avtalt leveringstidspunktet, uten at levering har skjedd pga forhold Kjøper er ansvarlig for, har Selger rett til å selge varen og kreve erstatning for sitt tap og utlegg.

13. Nettbutikk

Butikkartikler AS forsøker å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken.

12. Konfidensialitet, personvern, referanser

All konfidensiell informasjon som partene blir kjent

med i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Selger vil registrere, lagre og behandle de opplysninger Kjøper gir for å oppfylle sine forpliktelser.

Så fremt Kjøper ikke reserverer seg, vil Selger også kunne benytte informasjonen til å sende ut

informasjon om produkter og tjenester, samt undersøkelser. Selger har rett til å oppgi Kjøper og angjeldende kjøp som referanse.

13. Lovvalg – tvister – verneting

Avtalen reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen skal det gjøres forsøk på å løse tvistene ved forhandling. Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Fredrikstad Forliksråd og Fredrikstad Tingrett som verneting jf. Tvistelovens § 4-6.g